Chức năng Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

expected string or bytes-like object