Monroe Electronics 282A Electrostatic Fieldmeter - Hand Held

 • Manufacturer: Monroe
  Model: 282A
 • Contact
 • Call for best price

  Hanoi: (024) 35.381.269

  Đà Nẵng: (0236) 3 74 77 11

  TP.HCM: (028) 38.119.636

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Manufature: Monroe Electronics
Model: model 282A

Specifications:
Display: LCD, 3½¬digit with auto polarity
readout, with HOLD and LOW BATT indicators
Range: 0 to ±19.99kV at 1 inch.
Voltages over 20kV and higher may be read by increasing the distance to the target Multiply
kV Distance reading by
0¬40 4.0 inches 2
0¬80 8.5 inches 4
Accuracy: ±5% of reading, + zero offset, ±2 Isd
Analog output 1 V signal denotes 10kV reading
Amplitude: at 1 inch for high impedance loads
Response Time: Typ. 80 ¬ 100 msec 10 ¬ 90%

Jack Type: Accepts standard 3/32 inch
(2.5mm) monaural phone plug
Battery: 9V NEDA #1604 or equivalent,
Life: 40 hours of normal use, with
alkaline battery
Physical: (L x W x H): (6.1 x 10.7 x 2.3 cm)
Weight: (0.14kg) with battery
Environment: (non¬condensing),
unaffected by ionized equipment

282IS Industrial Approval and certification:
CE mark approved UL Certification Class I Groups A, B, C, D, and Class II Groups E, F, G, when powered by 9¬volt carbon zinc
or zinc chloride battery NEDA 1604
or NEDA 1604D.
UL Certification for Class I, Division 1,
Groups C and D only when powered
by 9¬volt alkaline NEDA 1604A

Option 282CPS Charge Plate System

Hãng sản xuất : Monroe Electronics
Model: model 282A
Bảo hành 12 tháng

Thông số kỹ thuật:
Màn hình: LCD, 3½ chữ số với tự động 
đọc, với các chỉ số HOLD và LOW BATT
Phạm vi đo: 0 đến ±19.99kV ở 1 inch.
Điện áp trên 20kV trở lên có thể được đọc bằng cách tăng khoảng cách tới mục tiêu theo cáp số nhân
KV Khoảng cách đọc bởi
040 4,0 inch 2
0-80 8,5 inch 4
Độ chính xác: ±5% đọc, + zero offset, ±2 ISD
Tín hiệu đầu ra analog 1 V biểu thị độ đọc 10kV
Biên độ: ở 1 inch cho tải trở kháng cao
Thời gian đáp ứng: Typ. 80 ¬ 100 msec 10 ¬ 90%

Kiểu Jack: Chấp nhận tiêu chuẩn 3/32 inch
Phích cắm điện thoại đơn (2,5 mm)
Pin: 9V NEDA # 1604 hoặc tương đương,
Cuộc sống: 40 giờ sử dụng bình thường, với Pin kiềm
Vật lý: (L x W x H): (6.1 x 10.7 x 2.3 cm)
Trọng lượng: (0.14kg) với pin
Môi trường: (không ồn),
Không bị ảnh hưởng bởi thiết bị ion hóa

282IS Chấp thuận và chứng nhận công nghiệp:
Nhãn hiệu CE được chấp nhận Nhóm chứng nhận I Nhóm I, A, B, C, D và Nhóm II E, F, G, khi được cung cấp bởi kẽm cacbon 9
Hoặc pin kẽm clorua NEDA 1604
Hay NEDA 1604D.
Chứng nhận UL cho Nhóm I, Phòng 1,
Nhóm C và D chỉ khi được cấp nguồn
Bởi Nepta 1604A alkaline 9 volt

Chọn mua thêm đầu dò

282CPS Charge Plate System

Download Data Sheet ›
Download Manual ›

Electrostatic Fieldmeter - Hand Held - model 282A

 

282A

                 
The Digital Stat-Arc 3, model 282A and Digital Stat-Arc 2IS, model 282IS are full-featured hand-held fieldmeters used to perform static surveys and evaluate charge accumulation in electronic manufacturing and in industrial operations such as converting, printing, packaging, and plastics processing.
 • Easy-to-read digital display of field strength provides quantitative data with 100V resolution
 • LED pulsed beam range finder identifies calibrated distance from the surface
 • Chopper-stabilized measurement technique works in the presence of ionization
 • Recorder output to pass measurements to auxiliary instruments to display or record the data
 • Optional Charge Plate System for testing ionization systems
 • Model 282IS is UL approved for use in hazardous environments


Apply your mail to get promotion information