Sử dụng Ổ cắm, Dây phích điện an toàn không phải đơn giản

expected string or bytes-like object