Tiêu chuẩn về khí CO, Xử lý khi bị nhiễm độc

expected string or bytes-like object